Raad van toezicht

Samenstelling

 

De Raad van Toezicht (RvT) bestond in 2015 uit Joop van Oosten (voorzitter), Annette Nijs en Rijk van Marion. De RvT verwacht in 2016 in dezelfde samenstelling actief te zijn.

 

Taken

 

De RvT houdt toezicht op het strategische en nanciële beleid van de WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA). Daartoe volgt de RvT op landelijk, regionaal en lokaal niveau de economische ontwikkelingen binnen het werkgebied van de WFIA, respectievelijk van Invest in Holland (IiH). Deze toezichtfunctie en de gesignaleerde ontwikkelingen vormen de basis voor overleg met de directie van de WFIA en stakeholders. De RvT kwam in 2015 viermaal bij elkaar, waarvan tweemaal samen met wethouder drs. Karsten Klein (Stedelijke Economie, Zorg en Havens) van de Gemeente Den Haag.

 

Positief oordeel

 

De RvT volgde de ontwikkelingen van de organisatie in nanciële en operationele zin in 2015 nauwlettend. Zij is voornemens dat ook in 2016 te doen, dit in het kader van de continuïteit van dienstverlening en de kwaliteit die de WFIA daarbij nastreeft. De Raad is tevreden over de prestaties van de medewerkers en de directie van de WFIA, die zich onder meer uitten in een groei van 10% in de projecten.

 

Overleg met de directie van de WFIA

 

De RvT onderhoudt nauw contact met de directie over de kerntaken van de WFIA (acquisitie en investor relations) en de resultaten daarvan. De voortgang en ontwikkelingen binnen de WFIA en haar stakeholders werden regelmatig door de RvT
met de directie besproken. Tevens vond periodiek overleg plaats tussen de voorzitter van de raad en de directeur. De voltallige raad heeft, zoals ook contractueel vastgelegd, met de directeur een beoordelingsgesprek gevoerd over haar functioneren in 2015 en daar schriftelijk verslag van gedaan. Ook buiten vergaderingen om is er contact tussen de leden van de RvT en de directie, mevrouw M. Zuijderhoudt.

 

Bijzondere aandacht voor:

 

Tijdens de vergaderingen tussen de RvT en de directie van de WFIA kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
• Continuïteit van de organisatie;

• Voortgang nanciële en operationele resultaten

• Jaarcijfers van 2014 en de daarbij behorende verklaring en managementletter van de accountant;

• Halfjaarcijfers 2015;

• Kostenbeheersing;

• Financiële inrichting van de WFIA in 2016, nu in 2015 slechts één participant bijdraagt aan de WFIA (de gemeente Den Haag);

• De begrotingen 2015/2016;

• Herhuisvesting van de WFIA in het WTC, met daaraan verbonden kosten en investeringen voor herinrichting;

• De wijziging van de statuten, die o.m. noodzakelijk was in verband met de nieuwe nancieringsstructuur.

 

Onderling overleg en zelfevaluatie

 

Gedurende het jaar is er regelmatig onderling contact tussen de leden van de RvT. De RvT heeft ook een zelfevaluatie gedaan over het jaar 2015 en de resultaten daarvan onderling besproken.