ANNUAL REPORT 2014

Van links naar rechts: Rijk van Marion, Joop van Oosten, Annette Nijs

Verslag Raad van toezicht

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het strategische en financiële beleid van de WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA). De Raad van Toezicht onderhoudt frequent contact met de directie over de taken en resultaten inzake de core business van de WFIA, zijnde acquisitie en Investor Relations. Daarnaast volgt de Raad van Toezicht op landelijk, regionaal en lokaal niveau de economische ontwikkelingen. De voortgang en ontwikkelingen binnen de WFIA en haar stakeholders bespreken de Raad van Toezicht en de directie regelmatig.

 

De Raad van Toezicht kwam in 2014 vijf maal bij elkaar, waarvan eenmaal samen met de Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens van de gemeente Den Haag, de heer Karsten Klein, en eenmaal met de Wethouder van Kenniseconomie Internationaal, Jeugd en Onderwijs van de gemeente Den Haag, mevrouw Ingrid van Engelshoven.

 

Daarnaast was er regelmatig contact tussen de Raad van Toezicht leden onderling, alsook – buiten de vergaderingen om – tussen de leden van de Raad van Toezicht en de directie. Zoals contractueel is vastgelegd heeft de Raad van Toezicht ook een zelfevaluatie gedaan en de resultaten daarvan uitvoerig onderling besproken. Tevens vond periodiek overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad en de directeur. De voltallige Raad heeft, zoals ook contractueel vastgelegd, met de directeur een beoordelingsgesprek gevoerd en daar schriftelijk verslag van gedaan.

 

Tijdens de vergaderingen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: de continuïteit van de organisatie, voortgang financiële en operationele resultaten, de jaarcijfers van 2013 en de daarbij behorende verklaring en managementletter van de accountant en de halfjaarcijfers 2014. Voorts werd vergaderd over kostenbesparing, financiële inrichting van de WFIA in 2015, nu in 2014 het aantal participanten is afgenomen en het Stadsgewest in 2014 voor de laatste maal bijdraagt, alsook de begrotingen 2014/2015.

 

De Raad van Toezicht volgde de ontwikkelingen in financiële en operationele zin van de organisatie in 2014 nauwlettend. Zij is voornemens dat ook in 2015 te doen, dit in het kader van behoud van de continuïteit van dienstverlening en de kwaliteit die de WFIA daarbij nastreeft.

 

De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit Joop van Oosten (voorzitter), Rijk van Marion en Annette Nijs. De Raad van Toezicht verwacht in 2015 in dezelfde samenstelling actief te zijn.

Annual Report 2014

Voorwoord
Verslag Raad van Toezicht
Nieuwe Positionering/Profilering
Resultaten op Hoofdlijnen
Van Leads naar Project
Investor Relations (IR)
Bestuurs- /directieverslag

BIJLAGEN

Financiën / Controleverklaring bij jaarrekening /Controleverklaring bij jaarresultaten /Raad van Participanten / Raad van Toezicht PDF

Jaarverslag 2014 PDF