ANNUAL REPORT 2014

Voorwoord

 

Ondanks de uitdagende economische omstandigheden op mondiale schaal, waarbij de groei slechts gedeeltelijk weer op gang kwam, laten de resultaten van de WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA) in 2014 opnieuw een stijgende lijn zien. Nieuwe vestigingen van internationale bedrijven en uitbreiding van bestaande buitenlandse bedrijven dienden zich wederom frequent aan in de regio groot Den Haag. De doelstelling om op hetzelfde niveau te presteren als in 2013, namelijk minimaal 40 afgeronde projecten, is hiermee zeker behaald. Van deze 40 projecten zijn er 28 nieuwe vestigingen; 12 projecten komen voort uit het Investor Relations (IR) Programma. Door de komst van deze nieuwe bedrijven zijn in 2014 meer dan 150 directe arbeidsplaatsen gecreëerd met een verwachting van ruim 450 binnen de komende 3 jaar. Elke directe baan levert de regio nog eens gemiddeld 0,7 fte op bij toeleveranciers en dienstverleners.

 

Deze succesvolle prestatie werd mede mogelijk gemaakt door constructieve samenwerking met belangrijke partners. Samen met de gemeente Den Haag, het Stadsgewest Haaglanden, de gemeente Lansingerland en de Netherlands Foreign Investment Agency overtuigden wij deze internationale bedrijven om zich in de regio Groot Den Haag te vestigen. Met deze partners werkten wij dagelijks aan de internationale profilering van de regio als belangrijke vestigingslocatie, en aan een aantrekkelijk economisch investeringsklimaat.

 

In 2014 startte Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Zuid-Holland, haar activiteiten op het gebied van innovatie en ontwikkeling, participatie en acquisitie. Dat laatste voor bedrijven in de door het ministerie van Economische Zaken geformuleerde topsectorenbeleid in de regio. Gelet op de jarenlange ervaring van de WFIA inzake Security en Bio & Life Sciences, twee van deze topsectoren, werkten wij in 2014 binnen deze sectoren nauw samen met IQ. Het samenwerkingsverband tussen de WFIA, Rotterdam Partners en IQ is in 2014 vastgelegd in een convenant.

 

Gemeente Den Haag heeft in 2014, in het nieuw opgestelde (concept) coalitieakkoord “Vertrouwen op Haagse Kracht”, ook een aantal economische groeisectoren benoemd. Het betreft IT & Telecom, Olie & Gas en Legal & Finance. Aan de WFIA is gevraagd om ook op deze groeisectoren haar expertise en acquisitieactiviteiten ten volle in te zetten, om zo, in nauwe samenwerking met de accountmanagers van de gemeente, tot optimale acquisitie en IR prestaties te komen. De gemeente Den Haag heeft de WFIA tevens verzocht om zich - samen met Bureau Internationale Zaken – in te spannen om en mee te werken aan de werving van NGO’s. In 2014 werkten wij mee aan de vestiging van twee nieuwe NGO’s in Den Haag.

 

Opvallende groei is te constateren in de topsector High Tech systems, in het bijzonder in het domein IT & Telecom, waar de aandacht in 2014 en de komende jaren sterk ligt op de ontwikkeling van Smart City Solutions. Ook in het cluster Olie & Gas heeft zich een aantal vooraanstaande internationale bedrijven in Den Haag e.o. gevestigd, hetgeen eveneens geldt voor concerns in Chemie. In de sectoren Agri & Food en Horticulture vestigden zich vijf nieuwe bedrijven in de regio groot Den Haag. Het merendeel van de nieuwe bedrijven die zich in 2014 in de regio vestigden heeft een Chinese moedermaatschappij; 16 van de 40 projecten kwamen uit China.

 

In financieel opzicht was 2014 eveneens een goed jaar. De participanten leverden hun bijdragen, zodat wij naar behoren én naar genoegen konden werken. Wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor.

 

De personele bezetting van de WFIA onderging enige wijziging; een drietal accountmanagers verliet de WFIA; hun plaats is ingenomen door nieuwe medewerkers. Eind 2014 is Steenworp, een organisatie die (startende) bedrijven adviseert en begeleidt bij het vinden van passende bedrijfshuisvesting en herhuisvesting in de regio Haaglanden, bij de WFIA in het kantoor gehuisvest. Met de komst van Steenworp wordt de serviceverlening van de WFIA aan haar bedrijven en organisaties direct uitgebreid en vindt op effectieve wijze uitwisseling van kennis plaats tussen beiden.

 

De inzet, professionaliteit en het enthousiasme van de medewerkers van de WFIA hebben geleid tot de fraaie resultaten van 2014. Ik ben hen daar dan ook zeer dankbaar voor! Ook de leden van de Raad van Toezicht dank ik voor de invulling van hun taken. Met hun ruime ervaring en betrokkenheid stonden zij de WFIA ook in 2014 ter zijde. De samenwerking en de steun van onze partners waardeerden wij zeer en doet ons uitzien naar een succesvolle voortzetting van ons werk in de komende tijd.

 

Marleen Zuijderhoudt, directeur

Annual Report 2014

Voorwoord
Verslag Raad van Toezicht
Nieuwe Positionering/Profilering
Resultaten op Hoofdlijnen
Van Leads naar Project
Investor Relations (IR)
Bestuurs- /directieverslag

BIJLAGEN

Financiën / Controleverklaring bij jaarrekening /Controleverklaring bij jaarresultaten /Raad van Participanten / Raad van Toezicht PDF

Jaarverslag 2014 PDF